Wtcg tegemoetkoming in 2011

datum: 19-10-2011
De algemene Wtcg tegemoetkoming in 2011
 
In het najaar van 2011 keert het Centraal Administratiekantoor (CAK) voor de tweede keer de algemene Wtcg tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten uit. Deze tegemoetkoming is een bijdrage in de extra kosten die mensen maken als gevolg van hun chronische ziekte of handicap. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn vorig jaar veranderd. U leest in dit artikel meer over uw recht op Wtcg tegemoetkomingen die u ontvangt in 2011.

Leven met een chronische ziekte of beperking brengt vaak extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld hogere energiekosten of kosten voor extra kleding of beddengoed. De overheid wil mensen ondersteunen door bij te dragen in die meerkosten. Dat wordt geregeld via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, oftewel de Wtcg.

Hoe werkt het?
De Wtcg regelt onder andere dat chronisch zieken en gehandicapten jaarlijks in aanmerking kunnen komen voor een algemene tegemoetkoming. U hoeft hier niets voor te doen. Wie aan de voorwaarden van de Wtcg voldoet, krijgt in oktober-november automatisch bericht van het CAK. De tegemoetkoming wordt eind 2011 of begin 2012 uitbetaald.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?
De Wtcg kent een lage en een hoge tegemoetkoming. De hoogte van het bedrag hangt onder andere af van de leeftijd en het zorggebruik. De tegemoetkoming is daarnaast aangepast aan de inflatie. Wie op 1 januari 2010 65 jaar of ouder was krijgt in 2011 € 153 of € 357. Wie op 1 januari 2010 jonger was dan 65 jaar krijgt € 306 of € 510.

Hoe wordt bepaald of u recht hebt?
Om in aanmerking te komen voor een algemene tegemoetkoming moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Ten eerste moet u verzekerd zijn voor ziektekosten op basis van de Zorgverzekeringswet. Daarnaast wordt gekeken naar het zorggebruik en de indicaties voor zorg in een bepaald jaar. Die gegevens zeggen namelijk iets over de
extra kosten die iemand maakt.

Wat is er veranderd in 2011?
De voorwaarden voor de tegemoetkoming die in 2011 wordt uitgekeerd zijn veranderd. Dat kan gevolgen hebben voor uw recht op een tegemoetkoming. Nieuw is dat kinderen en jongeren met een AWBZ-indicatie van Bureau Jeugdzorg vanaf 2011 ook voor de tegemoetkoming in aanmerking kunnen komen. Dit geldt ook voor mensen die een indicatie hebben van de gemeente voor gebruik van een rolstoel of voor hulp bij het huishouden op basis van een persoongebonden budget.
Verder zijn de voorwaarden voor geneesmiddelengebruik en ziekenhuiszorg veranderd. Bepaalde behandelingen of medicijnen zijn toegevoegd, bijvoorbeeld behandelingen voor kanker, reuma, transplantaties en niet-kwaadaardige bloedziekten, en geneesmiddelen bij vaatvernauwing, chronische leverontsteking en zeldzame stofwisselingsziekten. Maar er zijn ook behandelingen of medicijnen die in 2011 niet meer meetellen. Bijvoorbeeld behandelingen en medicijnen bij lichte depressie, glaucoom, longembolie, botontkalking en artrose. Een overzicht van alle veranderingen vindt u op http://www.wtcg.info/.

De voorwaarden op een rij

– U ontvangt in 2011 een tegemoetkoming als u aan één of meer van de volgende voorwaarden voldoet:

– U heeft in 2010 medicijnen gebruikt voor een bepaalde chronische aandoening in een minimale dagdosering. Op www.wtcg.info staat een lijst met de medicijnen die meetellen voor de Wtcg.

– U bent in 2009 in het ziekenhuis behandeld voor een bepaalde chronische aandoening. Het kan gaan om poliklinische behandeling, dagbehandeling of behandeling met ziekenhuisopname.

– U heeft in 2010 van uw zorgverzekeraar een vergoeding  ontvangen voor een hulpmiddel. Niet alle hulpmiddelen tellen mee. Uitgezonderd zijn pruiken, anticonceptiemiddelen, verbandmiddelen en diabeteshulpmiddelen. Let wel op: een hulpmiddel geeft alleen recht op tegemoetkoming als u daarnaast ook medicijnen heeft gebruikt of in het ziekenhuis bent behandeld voor een chronische aandoening.

– U heeft in 2010 fysiotherapie of oefentherapie  gehad die door de zorgverzekeraar is vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen behandelingen voor chronische aandoeningen tellen mee. Op www.wtcg.info vindt u welke dit zijn.

–  U bent in 2009 behandeld in of door een erkend revalidatiecentrum. Revalidatie in algemene ziekenhuizen telt niet mee voor de Wtcg.

– U beschikte in 2010 over een geldige indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg voor langdurige zorg of begeleiding thuis vanuit de AWBZ (minimaal 26 weken per kalenderjaar, minimaal 1 uur per week).

– U beschikte in 2010 over een geldige indicatie van het CIZ of Bureau Jeugdzorg voor langdurig verblijf in een AWBZ-instelling (minimaal 26 weken per kalenderjaar).

–  U beschikte op 31 december 2010 over een geldige Wmo-indicatie van de gemeente voor gebruik van een rolstoel. Het maakt niet uit of u de rolstoel van de gemeente heeft gekregen of deze zelf heeft aangeschaft vanuit een persoonsgebonden budget.

– U beschikte in 2010 over een geldige indicatie van de gemeente voor hulp bij het huishouden vanuit de Wmo (voor minimaal 26 weken per kalenderjaar, minimaal 1 uur per week). Het maakt niet uit of u de hulp in natura kreeg of via een persoonsgebonden budget.

Hoe weet ik of ik recht heb?
Wilt u weten of u in 2011 mogelijk in aanmerking komt en hoe hoog het bedrag is? Doe dan de Wtcg-test op www.wtcg.info. De Wtcg-test geeft een indicatie of u voor een tegemoetkoming in aanmerking komt. Let wel op: de uitkomst van de test is niet definitief en u kunt er geen rechten aan ontlenen.
 
Hoe zit het met privacy?
Om vast te stellen wie recht heeft op een tegemoetkoming maakt het CAK gebruik van gegevens van de zorgverzekeraars, het Centrum Indicatiestelling Zorg, Bureaus Jeugdzorg, gemeenten en de eigen bijdrage gegevens van het CAK. Het CAK ontvangt alleen het burgerservicenummer (BSN), naam, adres en rekeningnummer van de mensen die recht hebben, en of het om een lage of een hoge tegemoetkoming gaat. Het CAK heeft dus geen inzage in uw medische gegevens.
 
Niet automatisch, hoe kan dat?
In sommige gevallen is het niet mogelijk om de tegemoetkoming automatisch toe te kennen. Bijvoorbeeld omdat bepaalde gegevens ontbreken, zoals het adres of het burgerservicenummer. Dit geldt voor:

•          mensen met een geheim adres;
•          mensen die verblijven in een maatschappelijk opvang of vrouwenopvang;
•          jongeren onder de 18 jaar die via de gemeente hulp bij het huishouden krijgen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Denkt u recht te hebben op een tegemoetkoming en is één van deze situaties op u van toepassing? Neem dan na 16 november 2011 contact op met het CAK om zelf een tegemoetkoming aan te vragen.

Zijn deze situaties voor u niet van toepassing, maar heeft u 16 november 2011 nog geen bericht gehad? En denkt u wel in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming? Ook dan kunt u contact opnemen met het CAK.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de Wtcg en wat dit voor u betekent? Kijk voor
algemene informatie of vragen over de Wtcg op http://www.wtcg.info/ of bel met
de Rijksoverheid: 0800-8051.

Meer informatie over verschillende compensatieregelingen is te vinden op de website http://www.meerkosten.nl/

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie? Dan kunt u vanaf 1 november
2011 contact opnemen met het CAK. Dat kan via http://www.hetcak.nl/ of
telefonisch: 0800-0300.