Verslag jaarvergadering BVG-Peelland 2010

datum: 19-1-2011


jaarvergadering 2010 foto 1Verslag jaarvergadering BVG-Peelland van 19 januari 2011 


Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Er is bericht van  verhindering binnengekomen van: Hein en Helène van der Zwaan, Riky en Twan Zwikstra, Mayke en Mike van der Wallen, Jan Bukkems, Ad en Bep van Berkel, Henriëtte Hoeben, Fien Janssen, Peter van Rijt, Angeline Gosseling en Sandra van der Burgt.

  • Vaststellen agenda

Er zijn geen op- of aanmerkingen.

  • Notulen vorige jaarvergadering

De notulen werd voorgelezen door de secretaris. Hier kwamen geen vragen meer over.

  • Jaarverslag 2010 voorzitter

Als bestuur hebben we een druk vergaderjaar achter de rug. Samen met Marian van Hal hebben we de hele vereniging doorgelicht, wat een scan wordt genoemd. Deze scan is gebruikt om structuur in onze vereniging te brengen.
De 21 werkgroepen zijn teruggebracht naar 5 werkgroepen, die weer onderverdeeld zijn in subwerkgroepen. Dit kon u al lezen in de laatste Vuist van december 2010. Het is de bedoeling dat iedere werkgroep een voorzitter heeft. Deze voorzitter van die werkgroep heeft zitting in het bestuur van BVG Peelland. Het bestuur bestaat dan uit: voorzitter, secretaris, penningmeester en de voorzitters van de 5 werkgroepen. Voor 3 werkgroepen, namelijk Ondersteuning, Pr en Communicatie en Activiteiten zijn we nog op zoek naar een voorzitter.
 Dan was er in mei, op 11 mei precies nog het praktijkgedeelte van de scootmobielcursus die we samen organiseren met VVN. Het was kouder dan velen hadden gedacht. Dus ook meteen geleerd dat je je ook goed moet aankleden als je erop uit gaat met je scootmobiel.
Dan was er ook nog een actie waar tot nu toe nog niet al teveel ruchtbaarheid aan gegeven is. In samenwerking met OSV Deurne ( duikvereniging ), VVN, EHBO Deurne, en Ambulance Event Service hebben we een oefening gehad die op dvd is gezet en die zeer succesvol is verlopen. De opnames zijn nog niet helemaal afgerond dus daarom kunnen en konden we er nog niet al teveel over vertellen. Dit komt te zijner tijd uitgebreid in de Vuist en op de website te staan.
Op het eind van het jaar kwam er een verzoek van onze schilderswerkgroep. Ze wilden hun werk graag eens exposeren. Na contact te hebben gehad met Jan Welten, stafmedewerker van de gemeente Deurne was dit zo geregeld. Op dit moment hangen er ongeveer 45 kunstwerken van onze leden in de hal van het gemeentehuis. Afgelopen vrijdag, 14 januari was de officiële opening en wij als bestuur en de leden van de schilderswerkgroep zijn zeer tevreden over de ontvangst die de gemeente voor ons geregeld had. De werken hangen er tot vrijdag 18 februari, dus als u daar moet zijn neem dan eens een kijkje. Als op 2 februari de nieuwe burgemeester geïnstalleerd wordt in diezelfde hal met allemaal genodigden dan hangen deze werken er dus ook. Veel positieve reclame dus voor de BVG. Verder hebben we natuurlijk veel meer gedaan zoals u al allemaal heeft kunnen lezen in de Vuist en op onze website.
Jaarverslag Secretaris: Het bestuur van BVG-Peelland is in 2010 11 maal bijeen gekomen voor een bestuursvergadering. In de loop van het jaar zijn we gaan werken met een actie- en besluitenlijst. Het bestuur bestond uit: Marian Bronstein voorzitter, Irene van Berkel secretaris, Antoon van Oosterhout penningmeester, Gerard Wolters Lid, Sandra van der Burgt aspirant lid. De statuten zijn bij de notaris gewijzigd n.a.v. onze vorige algemene ledenvergadering van 27 januari 2010 en statutair vastgelegd bij de Kamer van Koophandel.
Ledenadministratie: Op 1 januari 2011 heeft BVG 253 leden. Er zijn nogal wat leden die verscheidene operaties hebben gehad in 2010, we hopen dat ze goed opknappen en dat we ze allemaal weer op onze avonden mogen verwachten.
Promotie & Sales: Wij danken een ieder die ons materialen heeft geschonken. Verder danken we iedereen voor afname van onze zelf gemaakte kaarten enz.
Activiteiten: Het afgelopen jaar hebben we 8 grote activiteiten gehad zoals,  de muziekavond, Paasbrunch, enz. Verder heeft de werkgroep de kien activiteiten ondersteund en sinds kort ook over genomen.
Ontspanningsclubje: We zijn alweer ’n jaar verder en we hebben er nog altijd veel zin in. Gelukkig heb ik Marian en Roger bereid gevonden om bij ziekten in te springen, want als het op het laatst niet door kan gaan is dat voor het hele groepje niet leuk. We willen met carnaval weer gaan knallen en hopen op ’n grote opkomst. Het is voor ons ook leuker als er veel mensen op af komen. Ook al is het niet perfect we zetten ons met hart en ziel in om er iets van te maken. Zijn er nog mannen die graag mee willen doen dan hoor ik dat graag.
Koersbal: Toon v/d Broek roept nog op voor meer koersballers, zodat het nog gezelliger wordt.
De Vuist en website: We zitten alweer aan de 6e jaargang van ons BVG-Peelland jaarvergadering 2010 foto 2kwartaalblad ‘De Vuist’. Door de advertenties kunnen we u de informatie brengen die voor u belangrijk is. Verder zouden we graag weten of er op- of aanmerkingen zijn op onze onderwerpen. Maar we nodigen u ook graag uit verhalen te schrijven of ons te voorzien van belangrijke kopij voor gehandicapte of ouderen. Graag zouden we zien dat de jeugd ook met informatie komt waar ze behoefte aan hebben. Verder vragen we ook of er op- of aanmerkingen zijn op de site van BVG Peelland, mocht dit zo zijn laat het even weten op de site of bij de webmaster. Wij als redactie van de Vuist en de Site vragen u verder. Zet alle schroom of eventuele angsten van je af en praat of schrijf er over; het lucht je op en er kan meer begrip komen voor je situatie waarin je verkeert. Heb je zin om iets leuks te doen of iets te ondernemen in jullie en of ons belang, laat het weten aan ons: we maken er samen iets moois van, zodat iedereen mee kan profiteren en zo een nog hechtere band met elkaar kunnen krijgen. Samen kunnen we namelijk meer dan ieder voor zich.
Collecte: Afgelopen zomer hebben we weer onze jaarlijkse collecte mogen houden in de gemeente Deurne, onze collectanten onze oprechte dank hier voor. Mochten er nog mensen zijn die willen collecteren er zijn nog enkele lege plekken op de kaart van Deurne.
Helpdesk:Zoals u inmiddels al weet komen onze leden niet alleen in de problemen met of hebben hulp nodig bij WMO zaken. Ook onze energiebedrijven, zorgverzekeraars, banken en woningbouwbedrijven kunnen het onze leden knap lastig maken. Verder zijn we het afgelopen jaar weer actief geweest met de belasting en ook behartigt de helpdesk uw belangen bij de gemeente om een goed WMO loket in Deurne te krijgen.

  • Verslag Penningmeester  

De penningmeester geeft  een uitgebreid verslag van de financiële situatie van de BVG. De kascontrole geeft aan dat ze een correcte en mooie boekhouding aantroffen. Verder worden er twee nieuwe leden gekozen voor de kascontrole, dit zijn Maria Goossens en Tjeu Minten .

  • Bestuursverkiezing

De voorzitter verontschuldigt de twee nieuwe bestuursleden; Sandra v/d Burgt is ziek en Angeline Gosseling, haar man is op genomen in het ziekenhuis. Marian Bronstein stelt voor om hen te kiezen zodat het bestuur weer verder kan draaien met genoeg mensen. Hierna namen we afscheid van onze secretaris Ireen v Berkel.  Maar er zijn nog steeds vacatures in het bestuur. Meldt u aan voor deze functies, wij zijn er blij mee.
 Pauze

  • Contributie en eigenbijdrage

De voorzitter geeft aan dat het bestuur een voorstel tot contributieverandering, zij leest het voorstel voor en er ontstaat een levendige discussie. Hier uit komt het volgende voorstel: contributie blijft gehandhaafd op  €24,00 per huisadres; maar voor de activiteiten komt er een eigen bijdrage voor leden ouder dan 14 jaar van €2,50 pp en tot 14 jaar €1,00 pp

  • Rondvraag

Toon v/d Broek vraagt wat het verschil is tussen subsidies en donaties. Antoon legt dit uit. Piet Kusters stelt de volgende vragen. Waarom verschil locaties, Dit zijn tevens sponsoren. Teveel leden bestuur afhankelijk van een rolstoel: Als je in een rolstoel zit en je bent mondig genoeg dan is dit ook op te lossen. Begin tijd ledenvergadering wordt voortaan 19.30 uur. Voorstel tot aan schaffen headsets voor de ontspanningsclub en andere activiteiten; er is door het bestuur een offerte hierover opgevraagd, wij vragen aan de vergadering of dit mag aangeschaft worden. (dit mag van de vergadering )  Hierna vraagt het bestuur of het geld van de heer van de Heuvel voor gebruikt mag worden. ( dit mag van de vergadering)
Notulist   Gerard Wolters