Themabijeenkomst Vrijwillige levensbeëindiging

 

 

 

 

Op maandag 16 april was er bij zalen van Bussel een themabijeenkomst voor vrijwilligers, die in thuissituaties geconfronteerd worden met patiënten die door hun beperking of chronische ziekte zelf besloten hebben dat het voor hen zo op een gegeven moment niet meer hoeft.
Als de pijn en de ongemakken voor hen nog erger worden dan die ze nu al hebben willen ze niet meer leven. Het hoeft niet meer voor hen.

NVVE spreker Dhr. Walter Nagel
Op deze avond die bezocht werd door ongeveer 35 belangstellenden, was een spreker van NVVE, dhr. Walter Nagel aanwezig om ons voorlichting te geven en achtergrondinformatie over euthanasie.
NVVE, staat voor vereniging voor een vrijwillig levenseinde.
Hun website is http://www.nvve.nl/

 

Per jaar sterven er in Nederland ongeveer 150.000 mensen.
Vroeger ging je gewoon dood.
Tegenwoordig zijn er toch nogal wat mogelijkheden, zeker als de patiënt die stervende is veel pijn heeft.

Pijn lijden, dat hoeft tegenwoordig niet meer. De pijn kan bestreden worden maar de ziekte niet.
Belangrijk is wat u zelf wilt als patiënt.
Dit alles wel in nauw overleg met de patiënt of de gevolmachtigde, een arts mag namelijk niets aan uw lichaam doen als u daar geen toestemming voor gegeven hebt.
Dit is vastgelegd in de wet WGBo. Die wet is er nu ongeveer 20 jaar.
De afkorting WGBo, staat voor Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.
Volgens deze wet heeft de zorgverlener, de arts in deze dus, de informatieplicht om u als patiënt, te informeren wat de behandeling precies inhoudt en wat hij daarmee hoopt te bereiken.
Wat zijn de risico’s en de gevolgen van de behandeling. Zijn er nog andere behandelingen mogelijk, en wat staat mij allemaal als patiënt te verwachten als ik met deze behandeling instem.
U hebt als patiënt, het recht om uw eigen medisch dossier in te zien.

Zoals al eerder vermeld, wat wil de patiënt zelf.

Wacht u af tot u dood gaat?

Moet de arts met de behandeling stoppen?
Wat is dat?

Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van de patiënt in zijn laatste levensfase, om ondraaglijk lijden te verlichten.
De arts mag palliatieve sedatie alleen maar toepassen, als de patiënt niet langer dan twee weken meer te leven heeft.

U kunt ook besluiten om te stoppen met eten en drinken, aangeduid als versterven.
Dit kan langer duren dan de patiënt zelf denkt en of het wel, dan niet pijnlijk is daar verschillen de meningen nogal over.

Je wordt omdat je niet eet en drinkt steeds gammeler, je spieren verzwakken en uiteindelijk lig je in bed.

Dan heb je nog euthanasie.
Wat is euthanasie?

Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene, op diens uitdrukkelijk verzoek.
Die ander dan de betrokkene kan alleen een arts zijn, anders wordt er een strafbaar feit gepleegd.
Voordat die arts een levensbeëindigende handeling uitvoert zijn er zorgvuldigheidseisen waaraan voldaan moet worden.
Het verzoek om euthanasie te verlenen moet een weloverwogen en vrijwillig verzoek van de patiënt zijn.
De patiënt lijdt uitzichtloos en ondraaglijk. Er is geen behandeling meer mogelijk.
U moet daarbij wel niet vergeten, dat kleine kwaaltjes bij elkaar ook tot ondraaglijk lijden kunnen leiden, als we het zo mogen uitdrukken.

Maar wie bepaalt eigenlijk wat uitzichtloos en ondraaglijk lijden is, bij een ander dan jezelf?
Een andere arts moet de patiënt ook gezien hebben, dat mag wel een arts zijn uit dezelfde gemeente als de patiënt, maar deze arts mag niet bij dezelfde maatschap horen als de arts die euthanasie verleent aan die bewuste patiënt.
Zo’n arts noemt men een SCEN arts. SCEN staat voor Steun en Consultatie bij euthanasie Nederland.
De SCEN arts dat wordt geregeld via de KNMG, KNMG betekent Koninklijk Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde.
Als er sprake is van ondraaglijk psychisch lijden is de SCEN arts een psychiater.
Als de arts euthanasie verleent bij een patiënt moet die na het overlijden van de patiënt, hiervan wel melding doen bij de gemeentelijke lijkschouwer, er is dan immers sprake van een onnatuurlijke dood.

Via de NVVE, als u daarvan tenminste lid bent, kunt u aangeven wat uw wensen zijn betreffende uw overlijden.
Dan staat er zwart op wit wat u wilt.
Het is natuurlijk ook heel verstandig om dit ook met uw naasten en uw huisarts te bespreken wat u nu precies allemaal wilt, je weet tenslotte maar nooit in welke situatie u terechtkomt en u dan niet meer in staat bent om zelf te zeggen hoe en wat u wilt.
Denk daarbij aan dementie. Hoe eerder je daarbij handelt hoe beter, want het duurt ooit zo lang voordat de juiste diagnose wordt gesteld, er is namelijk een grijs gebied tussen Alzheimer en normale verouderingsprocessen. Tegen de tijd dat het dan zover zou zijn, wordt u wilsonbekwaam verklaard. Als u het tijdig doet en er met uw familie, mantelzorgers en huisarts over praat weten zij er ook van en kunt u er met hen ook over praten.
Euthanasie bij dementie komt maar zeer sporadisch voor, omdat artsen er huiverig voor zijn. Volgens de euthanasiewet is het wel toegestaan als men aan de zorgvuldigheidseisen voldoet. 
Zet ook altijd een datum en uw handtekening onder uw euthanasieverklaring!!

En als laatste hulp bij zelfdoding.
Bij hulp bij zelfdoding neemt de betrokkene zelf de dodelijke medicijnen in.

Hulp bij zelfdoding is in Nederland strafbaar tenzij het middel door een arts wordt gegeven die aan alle zorgvuldigheidseisen heeft voldaan, die wettelijk zijn vastgelegd.

Wat doet NVVE allemaal?
Het NVVE verstrekt geen middelen, zij adviseren en ondersteunen hun leden.

Dat doen ze door middel van lezingen en voordrachten, bezoekjes aan leden door de ledenondersteuningsdienst.
De middelen verstrekken, dat mag alleen de arts.
Het kan ook zijn dat uw arts u om principiële bezwaren niet kan en wil helpen.
Daarvoor is er sinds maart 2012 de levenseindekliniek.
Het hele voortraject is hetzelfde alleen de plaats van de arts wordt nu ingenomen door een ambulant team.
Dus het wil niet zeggen, dat als jij je aanmeldt dat je daarvoor in aanmerking komt.
Nee, aan alle zorgvuldigheidseisen moet voldaan worden, alleen doet het nu niet de eigen arts maar een andere arts.
Zie voor meer informatie hierover: http://www.levenseindekliniek.nl/

Het NVVE is in februari 2010 een campagne gestart: Voltooid leven.
Meer dan 70.000 ouderen willen gebruik maken van een zogenaamde laatstewilpil.
Ook wel de pil van Drion genoemd, het is 20 jaar geleden dat Huib Drion de maatschappelijke discussie hierover aanwakkerde.
Je besluit dan zelf na een lange levensweg, niet lijdensweg een gepast einde aan je leven te maken.
De maatschappelijke discussie daarover zal nog wel even voortduren.
Voor meer informatie hierover zie de website van NVVE.

Na de voordracht was er natuurlijk ook nog de gelegenheid om vragen te stellen.
Blijkbaar was de lezing goed en duidelijk want het liep niet echt storm.
Een vraag is denk ik iedereen wel bijgebleven.
De vraag over het testament, de zaal begon nogal te lachen daarover.
De dag erna werd ik hierover al gebeld en ik moet zeggen dat de vragenstelster beter op de hoogte was dan het merendeel wat in de zaal aanwezig was.
Misschien als de vraag anders gesteld was dat de aanwezigen het beter begrepen hadden, maar dat is nog geen excuus om iemand uit te lachen.

Alsof het zo heeft moeten zijn stond er de dag erna een artikel over in het Eindhovens dagblad. 
Op dinsdag 17 april stond op pagina 38 en pagina 39 een artikel met als kop:
Tot het laatst de regie met levenstestament.
In een levenstestament legt u voor u belangrijke zaken vast, zoals u wilt dat die geregeld worden als u zelf niet meer in staat bent om die belangrijke zaken te regelen, terwijl u nog in leven bent en dus niet na uw dood!Daarbij moet u denken aan persoonlijke, zakelijke en medische wensen.

Lees dat artikel maar eens door of kijk eens op onderstaande websites:
http://www.dirkzwager.nl/
http://www.hetlevenstestament.nl/

http://www.epn-notaris.nl/

Themabijeenkomst voor vrijwilligers in Zalen van BusselThemabijeenkomst voor vrijwilligers in Zalen van Bussel

Al met al wel een leerzame avond, denk ik voor de aanwezigen.

De redactie