Start uitkering WTCG 2010

datum: 19-10-2011

In oktober start het CAK met de Wtcg 2010
Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Daarom kunt u van de overheid een financiële tegemoetkoming krijgen voor deze kosten. Dit is vastgelegd in de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Het CAK keert de algemene tegemoetkoming jaarlijks uit.
Als u in aanmerking komt voor de algemene tegemoetkoming Wtcg 2010 krijgt u vóór 15 november 2011 een brief van het CAK met de hoogte van het bedrag. Ook krijgt u een folder met meer uitleg.

Wanneer krijgt u de algemene tegemoetkoming Wtcg 2010?
Op de website van de rijksoverheid kunt u lezen waar u aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de algemene tegemoetkoming. U moet aan minstens één van de voorwaarden voldoen.

Wat is het verschil met vorig jaar?
Er zijn voor de algemene tegemoetkoming over 2010 een aantal nieuwe voorwaarden bijgekomen. Ook zijn enkele voorwaarden gewijzigd ten opzichte van 2009. De veranderingen zijn:
–           Kinderen die in 2010 een geldige indicatie van Bureau Jeugdzorg hadden voor langdurige AWBZ-zorg hebben mogelijk recht op een tegemoetkoming. De indicatie moet zijn afgegeven voor minimaal 26 weken zorg in 2010 voor minstens 1 uur of 1 etmaal per week.
–           Vanaf 2010 telt een geldige indicatie van de gemeente voor een persoonsgebonden budget (pgb) voor hulp bij het huishouden vanuit de Wmo voor minimaal 26 weken minstens 1 uur per week in 2010 mee voor de algemene tegemoetkoming Wtcg 2010.
–           Een geldige Wmo-indicatie van de gemeente op 31 december 2010 voor gebruik van een rolstoel in 2010 telt mee voor de algemene tegemoetkoming.
–           De voorwaarden voor ziekenhuiszorg en geneesmiddelengebruik zijn veranderd. Er zijn behandelingen en geneesmiddelen toegevoegd en verwijderd.
–           AWBZ-indicaties in uren en dagdelen worden sinds 1 januari 2010 bij elkaar opgeteld.
–           Hulpmiddelen die door de zorgverzekeraar zijn vergoed, tellen meerdere jaren mee voor de algemene tegemoetkoming Wtcg. Hulpmiddelen die langer dan 1 jaar meegaan tellen 3 jaar mee. Verzorgingshulpmiddelen tellen 1 jaar mee.
–           Er is een jaarvoorwaarde ingesteld. Dit houdt in dat het recht op een tegemoetkoming komt te vervallen als de verzekerd is overleden in het jaar waarover de tegemoetkoming wordt uitgekeerd.

Wilt u meer weten?
Wilt u meer lezen over de algemene tegemoetkoming Wtcg? Kijk dan op de website van het CAK of vul de Wtcg-test in om te kijken of u in aanmerking komt voor de algemene tegemoetkoming Wtcg 2010. Let op! U kunt aan deze test geen rechten ontlenen.

Met vriendelijke groet,
CAK
Postbus 84015
2508 AA Den Haag
T (070) 711 40 00
F (070) 711 40 01

http://www.hetcak.nl/