Rijbewijs halen met een handicap of beperking

U wilt een rijbewijs halen maar u twijfelt over uw rijgeschiktheid?
Bijvoorbeeld omdat u een lichamelijke of geestelijke beperking heeft of  epilepsiepatiënt bent.
Dan is het verstandiger om het CBR ( Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen ) uw rijgeschiktheid te laten toetsen voordat u met uw rijlessen begint, dan weet u van tevoren waar u aan toe bent. Daarnaast kan het CBR u in vele gevallen goed op weg helpen.

Met een handicap of beperking kunt u in veel gevallen zelfstandig de weg op. Bestuurders met een handicap moeten aan precies dezelfde eisen voldoen als andere bestuurders. De verkeersveiligheid staat voorop. Het moet natuurlijk wel mogelijk zijn om aan die eisen te voldoen. Als het mogelijk is wordt het voertuig aangepast aan de mogelijkheden van de bestuurder.

De wet staat veel aanpassingen aan de auto of motor toe om handicaps of beperkingen te compenseren.
Het CBR geeft geen rijbewijs af, dat doet de gemeente. Het CBR verstrekt een verklaring van Rijvaardigheid aan geslaagden voor het praktijkexamen en een verklaring van Geschiktheid aan iedereen die medisch en praktisch gezien verantwoord de weg op kan.

Als eerste vult u een Eigen verklaring in.
Een Eigen verklaring is een formulier met vragen over uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid.
Voeg bij de Eigen verklaring een brief toe met daarin een korte omschrijving van de problemen en wat u wel en niet kunt.
Vermeld in de brief uw telefoonnummer en eventueel de naam en het telefoonnummer van uw rijschool.
Die documenten zijn nodig als u bij de gemeente uw eerste rijbewijs aan vraagt.
De Eigen verklaring kunt u kopen bij een rijschool, het gemeentehuis of één van de theorie-examencentra van het CBR.
De 2 dichtstbijzijnde zijn:

Examencentrum Venlo
Antoniusplein 2
5921 GV Venlo
Tel: 0900-0210

Examencentrum Eindhoven
Hoevenweg 20
5652 AW Eindhoven
Tel: 0900-0210

De medisch adviseur van het CBR beoordeelt of een Verklaring van geschiktheid kan worden afgegeven. Op basis van medische informatie van u zelf en van derden bepaalt de medisch adviseur aan de hand van de regeling eisen geschiktheid 2000 of u geschikt bent.
Deze regeling eisen geschiktheid 2000 is opgesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat.
Voor deze regels verwijzen wij u naar de website van het CBR, http://www.cbr.nl/. en kijk dan bij de brochures.

Als u het met een afwijzing of beperkende bepalingen niet eens bent, kunt u een bezwaarschrift indienen of een herkeuring aanvragen bij het CBR. In uw correspondentie met het CBR staat de procedure.

Als u van het CBR een brief hebt gekregen dat alles medisch en praktisch akkoord is (met eventueel beperkende bepalingen) staat niets u meer in de weg om het rijbewijs te halen. U volgt verder het gewone traject voor de auto of de motor.

Indien nodig doet u examen bij een examinator die gespecialiseerd is in het afnemen van examens met een medische achtergrond.

U kunt bij uw gemeente het rijbewijs aanvragen. Als op uw Verklaring van geschiktheid zogenaamde ‘beperkende bepalingen’ staan, worden deze in code overgenomen op uw rijbewijs. Het spreekt voor zich dat het rijbewijs alleen geldig is, als u in een auto rijdt die aan die eisen voldoet. Vergeet niet aan uw verzekeringsmaatschappij door te geven dat u in een aangepast voertuig rijdt of dat u een rijbewijs met beperkte geldigheidsduur hebt. U kunt daar een kopie van de Verklaring van geschiktheid en de brief met de beperkende bepalingen voor gebruiken. Vraag de verzekeringsmaatschappij om een schriftelijke reactie. Die kunt u als bewijsstuk bij uw polis bewaren. De verklaring van Geschiktheid is 1 jaar geldig

Rijbewijs houden met een handicap of beperking.

Als u een rijbewijs hebt kan het zijn dat er bijvoorbeeld door een ongeval of ziekte twijfels ontstaan over uw rijgeschiktheid. Ook kan er sprake zijn van een verslechtering van uw functionele mogelijkheden. In dat geval vraagt u een beoordeling van uw rijgeschiktheid bij het CBR aan. U hoeft niet opnieuw praktijkexamen te doen. Het CBR beoordeelt alleen of u geschikt bent om te rijden.

Met een lichamelijke beperking kunt u in veel gevallen zelfstandig de weg op. Bestuurders met een handicap moeten aan precies dezelfde eisen voldoen als andere bestuurders. De verkeersveiligheid staat voorop. Het moet natuurlijk wel mogelijk zijn om aan die eisen te voldoen. Als het nodig is wordt het voertuig aangepast aan de mogelijkheden van de bestuurder. Hoe u uw rijbewijs kunt houden als er twijfels zijn over uw rijgeschiktheid vindt u op dit deel van de site.

U begint met het aanvragen van een Verklaring van geschiktheid. Daarmee vraagt u eigenlijk het CBR om een beoordeling van uw geschiktheid.

  • Bij uw gemeente koopt u een Eigen verklaring.
  • Bent u ouder dan 65 of in het bezit van het rijbewijs CD of E, dan hebt u een Eigen verklaring met Geneeskundig verslag nodig. Het Geneeskundig verslag laat u invullen door een arts.
  • De Eigen verklaring vult u zelf in. Voeg, indien mogelijk, een brief bij met daarin een korte omschrijving van de problemen en wat u wel en niet kunt. Vermeld in de brief ook uw telefoonnummer. Laat uw arts op de Eigen verklaring een aantekening plaatsen waaruit de aard en de ernst van het gemelde blijkt.
  • De Eigen verklaring met eventuele bijlagen stuurt u in de bijgeleverde retourenvelop naar het CBR.

De medisch adviseur van het CBR beoordeelt of een Verklaring van geschiktheid kan worden afgegeven. Op basis van medische informatie van u zelf en van derden bepaalt de medisch adviseur aan de hand van de regeling eisen geschiktheid 2000 of u geschikt bent.

Bepalend is dat u lichamelijk en geestelijk in staat moet zijn om zelfstandig en veilig een motorrijtuig te besturen. In dat geval geeft het CBR de Verklaring van geschiktheid af. Vervolgens kan de gemeente een rijbewijs verstrekken.

Soms geeft een Geneeskundig verslag niet genoeg informatie. Dan is nader onderzoek nodig. U wordt dan verwezen naar een medisch specialist of u legt een rijtest af bij een deskundige van het CBR.

Er zijn drie beslissingen mogelijk: 

  • Geschikt: afgifte Verklaring van geschiktheid door CBR, u kunt het rijbewijs laten vernieuwen op het gemeentehuis. De verklaring van Geschiktheid is één jaar geldig.
  • Geschikt met beperkende bepalingen: u krijgt een Verklaring van geschiktheid met bepaalde voorwaarden waaronder u een motorrijtuig mag besturen. Dit kunnen eisen aan het motorrijtuig of aan de bestuurder zijn. Deze beperkingen staan gecodeerd op het nieuwe rijbewijs. Het kan ook zijn dat u het rijbewijs met een kortere geldigheid krijgt. De verklaring van Geschiktheid is één jaar geldig.
  • Ongeschikt: geen Verklaring van geschiktheid omdat u niet geschikt bent voor het besturen van motorrijtuigen. Dit kan ook gevolgen hebben voor categorieën die al in uw bezit zijn.

In de meeste gevallen moet u een nieuw rijbewijs aanvragen. Dit is het geval als er op de Verklaring van geschiktheid nieuwe beperkende bepalingen zijn opgenomen. U vraagt dan bij uw gemeentehuis een nieuw rijbewijs aan.

Medische beoordeling

De medisch adviseur van het CBR verricht zelf geen keuringen. Soms geeft een Geneeskundig verslag niet genoeg informatie. Dan is een nader onderzoek door een medisch specialist noodzakelijk en verwijst de medisch adviseur van het CBR u naar bijvoorbeeld een oogarts, neuroloog, psychiater, cardioloog of internist. Dit doet hij naar aanleiding van de informatie uit de Eigen verklaring of het Geneeskundig verslag, of van al bij het CBR bekende informatie.
Op basis van de uitslag van dit specialistisch onderzoek neemt de medisch adviseur van het CBR een besluit over de geschiktheid.

Tarieven rijbewijskeuring

De tarieven voor een specialistisch onderzoek verschillen. De kosten hiervan zijn voor uw rekening. Het CBR gaat niet over de kosten van een medische keuring voor het rijbewijs. De maximumtarieven voor rijbewijskeuringen door huisartsen en medisch specialisten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Meer informatie hierover vindt u op http://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/psychiatrie/veelgestelde-vragen/veel-gestelde-vragen-rijbewijskeuring/.

De kosten van het CBR zitten verwerkt in het tarief van de Eigen verklaring.

Verwijzing

Soms is er meer informatie nodig over de geschiktheid van een bestuurder in de praktijk. De medisch adviseur zal u in zo’n geval verwijzen naar een rijtest met een deskundige praktische rijgeschiktheid van het CBR. Dit is geen nieuw rijexamen maar een rijtest. De deskundige bekijkt daarbij of iemand rijgeschikt is.

Rijtest

Als de medische gegevens daartoe aanleiding geven, krijgt u van het CBR een uitnodiging voor een rijtest of een gesprek met de deskundige praktische rijgeschiktheid.

Waarom een rijtest

Een rijtest is geen rijexamen. Een rijtest wordt afgenomen om te kijken of de betrokkene het motorvoertuig op een veilige en verantwoorde manier bestuurt.
Is dit niet het geval, dan wordt gekeken of dit met een aanpassing aan het voertuig wel kan. Uiteindelijk kiest u met het CBR voor een eventueel aangepast motorvoertuig. waarin u hetzelfde kunt als een doorsnee weggebruiker. U moet niet alleen dezelfde mogelijkheden krijgen, maar voor u moeten ook dezelfde veiligheidsnormen gelden.

Aanpassingen

Soms beperkt de aanpassing zich tot een ‘simpele’ automaat of rembekrachtiging. Maar het komt ook voor dat de auto binnenstebuiten moet worden gekeerd om de aanpassingen te monteren. Een aanpassing aan de pedalen of de montage van een volledige handbediening komt veel voor. Soms worden de schakelaars voor bijvoorbeeld de richtingaanwijzers en de verlichting in de hoofdsteun aangebracht. Eigenlijk is bijna alles mogelijk.

U krijgt meestal het advies om met het aangepaste voertuig eerst een aantal rijlessen te nemen. Het CBR helpt u met het vinden van een geschikte rijschool. Daarna beoordeelt het CBR tijdens een rijtest of alles naar wens verloopt. Als dat het geval is dan kunt u bij het gemeentehuis een vernieuwd of nieuw rijbewijs halen, afhankelijk van uw situatie

Motor

Ook voor motorrijders met een handicap zijn er mogelijkheden om te rijden. Ga voor meer informatie naar: Motormobiliteit voor gehandicapten.

Rijexamen na een rijtest

Is er een examen nodig, dan legt u dat af bij een examinator die speciaal is opgeleid voor examens in aangepaste voertuigen. Dat is noodzakelijk omdat hij van de medische beperkingen en aanpassingsmogelijkheden op de hoogte moet zijn.

Om het examen goed voorbereid af te kunnen nemen, krijgt de examinator vooraf van de aanpassingsdeskundige een rapport. In dat rapport zijn de resultaten en uitkomsten van de rijtest opgenomen. Zo heeft hij de beschikking over de nodige achtergrondinformatie voor het afnemen van het examen. U legt hetzelfde examen af als ieder ander. In het verkeer moet iedereen aan dezelfde rijvaardigheidseisen voldoen. De verkeersveiligheid staat immers voorop.

We willen u wel op het volgende wijzen.

De kosten voor dit alles kunnen hoog oplopen.

De Eigen verklaring kost   21.90 euro.

Dan moet u hoogstwaarschijnlijk gekeurd worden door een arts of specialist (neuroloog /oogarts) 70 tot 120 euro.

Indien u een rijtest af moet leggen zijn de kosten ook voor u.

Uw rijbewijs wordt dan voor 3 of 5 jaar verlengd en dan moet alles weer herhaald en opnieuw betaald worden.

Bron: www.cbr.nl