Huishoudelijke ondersteuning Peel 6.1

Peel 6.1 heeft nieuwe contracten gesloten met alle huidige aanbieders van huishoudelijke ondersteuning, en een aantal nieuwe aanbieders. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de uitkomsten van het aanbestedingstraject. Daarnaast heeft Peel 6.1 van het Rijk een toekenning ontvangen voor extra financiële middelen in het kader van de Huishoudelijke Hulp Toeslag. Dit is een regeling die mogelijkheden biedt om behoud van werkgelegenheid in de thuiszorg te bevorderen. Ook hierover informeren wij u in deze brief.

Contracten huishoudelijke ondersteuning zijn rond
Het bestuurlijk aanbestedingstraject heeft ertoe geleid dat alle huidige aanbieders van huishoudelijke ondersteuning een contract met de Peelgemeenten hebben gesloten, met uitzondering van de Zorgboog. De Zorgboog heeft haar medewerkers en cliënten overgedragen aan Thuiszorg Samen Verder. Ook hebben enkele nieuwe zorgaanbieders het contract getekend.
Met de volgende aanbieders heeft Peel 6.1 nu een contract afgesloten:

Actief Zorg Sint Annaklooster
Axxicom Thuiszorg Samen Verder
Coöperatieve vereniging tot uw dienst TSN (Thuiszorg Service Nederland)
Land van Horne Tzorg
Rinette Zorg Zuidzorg
Savant Zorg

Inhoud van het contract
De Peelgemeenten, aanbieders en een vertegenwoordiging vanuit de Wmo-raden hebben gezamenlijk overleg gevoerd over de wijze waarop de huishoudelijke ondersteuning met ingang van 2015 vorm moet krijgen. Het samenwerkingsproces aan de overlegtafel van het bestuurlijk aanbesteden wordt de komende tijd voortgezet. In de contracten is dat geborgd:

 • het gaat om langdurige relationele overeenkomsten, de contractduur is 10 jaar;
 • er is ruimte om contracten inhoudelijk aan te passen na overleg met partijen (via de overlegtafel), waardoor ruimte bestaat voor innovatie, aanpassingen als gevolg van veranderde wetgeving etc. Hiervoor is een ontwikkelagenda opgesteld;
 • openstelling voor alle aanbieders die voldoen aan de contract- en prijsafspraken;
 • er worden geen volumeafspraken gemaakt;
 • alle aanbieders ontvangen hetzelfde tarief, concurrentie vindt plaats op kwaliteit en niet op prijs. De klant kiest;
  aanbieders die nog niet direct voor het afgesproken tarief kunnen leveren is de mogelijkheid geboden een aanvraag in te dienen voor een overgangstarief. Alleen Savant Zorg heeft een verzoek ingediend. Na onafhankelijk onderzoek door KPMG en Bizob heeft de gemeente Helmond besloten het verzoek te honoreren. Het overgangstarief geldt alleen voor bestaande klanten binnen de gemeente Helmond. Dit geldt niet voor mogelijke nieuwe klanten in Deurne;
 • voor zowel zorgaanbieders als gemeenten is een tussentijdse opzegmogelijkheid opgenomen met een opzegtermijn van 9 maanden.

Huishoudelijke ondersteuning met ingang van 2015
Onderscheid HO-basis en HO-plus
Er blijft een onderscheid in de zwaarte van de huishoudelijke ondersteuning die wordt ingezet. De Wmo consulent bepaalt vooraf of HO basis of HO plus ingezet moet worden.
HO plus wordt ingezet als de klant niet meer in staat is om zélf of met hulp uit omgeving regie te voeren.

Resultaatfinanciering
Vanaf 2015 gaan wij over op een systeem van resultaatfinanciering. Peel 6.1 verstrekt geen beschikkingen meer met het recht op een bepaald aantal uren hulp. Er worden alleen nog beschikkingen afgegeven waarin het te behalen resultaat wordt genoemd (‘een schoon huis’). De zorgaanbieder krijgt per klant een vast bedrag. Vervolgens inventariseren de zorgaanbieder en de klant in een gesprek hoe dat resultaat behaald gaat worden.
Daarbij wordt ook besproken wat de klant zelf nog kan doen en of inzet vanuit de eigen omgeving voor bepaalde taken mogelijk is. De inzet kan dus per klant verschillen, afhankelijk van de (on)mogelijkheden van de klant op dat moment.

Dit heeft als voordelen:

 • Maatwerk door de zorgaanbieder
 • Minder administratieve regeldruk voor klanten, aanbieders en gemeenten (bijv. geen tussentijdse herindicaties, vereenvoudigde facturatie)
 • Gemeente houdt regie middels toegangsbepaling en monitoring op resultaat en kwaliteit.
 • Een forse bezuiniging op het totale volume aan huishoudelijke ondersteuning dat wordt ingezet, waarbij door middel van maatwerk door de zorgaanbieder de meest kwetsbaren toch de noodzakelijke hulp blijven ontvangen

Keuzevrijheid klant
De klant kan kiezen uit alle gecontracteerde aanbieders. Ook het overstappen naar een andere aanbieder is mogelijk. Daarnaast kan de klant ook kiezen voor een Persoonsgebonden budget (Pgb).
De hoogte van het Pgb is nooit meer dan de prijs die de gemeente betaalt voor de gecontracteerde huishoudelijke ondersteuning.

Overgangstermijn
Wij houden rekening met het overgangsrecht van bestaande klanten. De duur van het overgangsrecht is afhankelijk van de duur van de indicatie, maar maximaal 16 weken.
Bestaande klanten behouden dus hun huidige uren tot de einddatum van hun indicatie, tot uiterlijk 19 april 2015. Vanaf dat moment krijgen zij dus van Peel 6.1 een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning, zonder dat daarin een aantal uren is vastgelegd.

Brieven
Al onze huidige klanten hebben in de afgelopen weken een persoonlijke brief ontvangen over de wijzigingen in de huishoudelijke ondersteuning. De brieven zijn na te lezen op www.peel6-1.nl/informatie. Hier vindt u ook andere communicatiemiddelen en brieven aan cliënten over de veranderingen in zorg, ondersteuning en jeugdhulp.

Financieel kader
In 2015 wordt een korting van circa 30% doorgevoerd op het budget dat gemeenten
ontvangen om de Huishoudelijke Ondersteuning vorm te geven. Met ingang van 2016 wordt deze korting verhoogd tot structureel 40%.

Met de nieuwe werkwijze verwachten we binnen deze beperktere financiële ruimte toch een voldoende basisniveau aan huishoudelijke ondersteuning te kunnen bieden aan al onze inwoners.
De bezuiniging is echter dusdanig groot dat onze klanten onmiskenbaar zullen merken dat zij minder ondersteuning krijgen dan nu. Door middel van maatwerk zorgen we samen met de zorgaanbieders dat de meest kwetsbare burgers toch de voor hen noodzakelijk huishoudelijke ondersteuning blijven ontvangen.

Huishoudelijke hulp toelage (HHT) toegekend voor behoud werkgelegenheid
De zes peelgemeenten hebben een plan ingediend bij het Rijk om in aanmerking te komen voor de tijdelijke regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. Via deze regeling heeft het Rijk voor 2015 en 2016 een bedrag van ruim € 3,5 miljoen toegekend aan de zes peelgemeenten.
Voor de gemeente Deurne gaat dit om een bedrag van €281.474 per jaar.
Deze middelen zijn bedoeld om in het kader van behoud van werkgelegenheid aanvullende dienstverlening op het gebied van huishoudelijke ondersteuning te ontwikkelen. Deze middelen mogen niet ingezet worden voor de geïndiceerde huishoudelijke ondersteuning Wmo.
Wij zullen deze middelen o.a. inzetten voor huishoudelijke dienstverlening aan mantelzorgers, 70-plussers etc. Vanuit de toegekende middelen betalen de gemeenten een bedrag van € 12,50 per uur aan de zorgaanbieder. De burger betaalt het resterende deel zelf (circa € 10,- per uur). Zie hiervoor de eerder toegezonden raadsinformatiebrief HHT.
Nu de middelen zijn toegekend kunnen wij het plan samen met de zorgaanbieders verder uitwerken.

Wethouder M. Schlösser

Bron: Raadsinformatiebrief (RIB-MS-1430)