5. Activiteiten om de doelstellingen te bereiken

vorige | volledig | volgende

5.1  Uitvoerende activiteiten

Bestuur

Bewustwording en beeldvorming.

 • Bewustwording Deurnenaren.
 • Informatie-avond 1 x jaar.  (samen met WIK)
 • Dag vd gehandicapten 1x 2 jr.

Dagelijks Bestuur en voorzitters werkgroepen BTB en WMO/IB

Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

 • Aan de gemeente:
  • Wethouder (DB)
  • Ambtenaren (VZs BTB en WMO/IB)
  • Aan ondernemers in de gemeente Deurne (Werkgroep BTB)

Dagelijks Bestuur (DB en voorzitters werkgroepen BTB, WMO/IB en PR)

Beïnvloeden politiek.

 • Via participatieraad  (WMO/IB)
 • Via overleggen (DB, VZ BTB en WMO/IB)
 • Deelnemen aan politiek overleg (DB, VZ BTB, WMO/IB en PR)
 • Inspreken indien nodig (DB, VZ BTB, WMO/IB en PR)
 • Relevante stukken opvragen (DB, VZ BTB en WMO/IB)

Werkgroep denktank

De werkgroep maakt in november een planning van de te ondernemen activiteiten in het volgende kalenderjaar.

Toegankelijkheid en mobiliteit voor mensen met lichamelijke en zintuiglijke beperkingen.

 • Structureel en incidenteel inventariseren en signaleren van knelpunten.
 • Toegankelijkheidsrapport (Dorpsraden inschakelen):
  • Schouwen openbare ruimte
  • Schouwen openbare gebouwen
  • Schouwen winkels
  • Voorzieningen en maatregelen
  • OV
  • Plustaxi
  • Advies uitbrengen over het verbeteren van knelpunten
  • Evaluatie oplossen knelpunten
  • 1 x per maand overleg met gemeente

Werkgroep WMO en Inclusief Beleid

De werkgroep maakt in november een planning van de te verwachten activiteiten in het volgende kalenderjaar.

 • Inclusief Beleid:
  • Informatie naar gemeente en burgers
  • Stappenplan met gemeente
 • Deelname aan de participatie-raad:
  • Een vertegenwoordiger van het bestuur van de vereniging heeft zitting in de participatie-raad en behartigt daar de belangen van mensen met een beperking in algemene zin. Er wordt door de vertegenwoordiger invloed uitgeoefend op het WMO-beleid van de gemeente.

Werkgroep Activiteiten

De werkgroep maakt in november een jaarplanning van de te organiseren activiteiten in het volgende kalenderjaar.

Bevorderen van ontmoeting en contact.

Om het onderlinge contact te bevorderen worden door en voor de leden activiteiten georganiseerd met uitzondering van de maanden juli en augustus.

 • Activiteiten met feestdagen.
 • Schilderen 1x wk.
 • BVG-avonden (dinsdag):
  • Kienen 1x mnd.
  • Koersbal 1x mnd.
  • Kaarten 1x mnd.
  • Jeugd en jongeren activiteiten 1 x mnd.
  • Ontspanningsavonden 1x kwart.
  • Fietstocht 1x jr.
  • Barbecue 1x jr in juni of juli.

Werkgroep Ondersteuning.

De werkgroep maakt in november een inschatting van de te verwachten activiteiten in het volgende kalenderjaar.

Ondersteuning.

 • Helpdesk mail en telefoon
 • Belasting formulieren invullen
 • Luisteren – doorverwijzen
 • WMO en overige zaken
  • hulp bij invullen formulieren bij mensen thuis
  • Peilen wat er speelt
  • Organiseren van informatie-avonden
  • Huisbezoek aan nieuwe leden of bij bijz. gebeurtenissen
  • Tijdelijk gebruik hulpmiddelen (o.a. scootmobiel)

 5.2  Ondersteunende activiteiten

Werkgroep PR en Communicatie

De werkgroep maakt in november een plan voor de te ondernemen activiteiten in het volgende kalenderjaar.

Bekendheid:

 • PR
 • Website
 • Vuist

5.3 Bestuur

Dagelijks Bestuur:

 • Vaststellen en evalueren werkplannen
 • Deskundigheid / kennis op orde brengen / houden
 • Ervaringsdeskundigheid inzetten door leden platform

Voorzitter:

 • Vergaderingen voorbereiden / leiden / voorzitterschap
 • Aanspreekpunt naar buiten
 • Verantwoordelijk voor overleg met wethouder(s) en ambtenaren
 • Verantwoordelijk voor externe vertegenwoordigingen
 • Interne afstemming / vergaderstructuur
 • Ledenadministratie (samen met secretaris)

Secretaris:

 • Notuleren bestuursvergaderingen
 • In- en uitgaande post
 • Postadres
 • Ledenadministratie (samen met voorzitter)

Penningmeester:

 • Financiën / begroting / financiële verslaglegging
 • Sponsoring

 

vorige | volledig | volgende