3. Doelstellingen

vorige | volledig | volgende

3.1 Algemene doelstellingen van de vereniging

 1. Het behartigen van en opkomen voor de collectieve belangen van mensen met een beperking.
 2. Bevorderen dat mensen met een beperking volwaardig kunnen participeren in de samenleving.
 3. Stimuleren dat mensen met beperkingen hun eigen kracht en mogelijkheden beter benutten (Empoweren – Emancipatie).
 4. Bevorderen van inclusief denken en doen (het vanzelfsprekend rekening houden met …) door:
 • bevorderen van bewustwording en een positieve beeldvorming
 • beïnvloeding van het gemeentelijk beleid d.m.v. Agenda 22


De vereniging stelt zich ten doel (Uit de statuten):

Het behartigen van en opkomen voor de belangen van mensen met een handicap in brede zin, ongeacht geloofsovertuiging en culturele of maatschappelijke achtergrond. Hierbij laat de vereniging zich leiden door het beginsel van inclusief beleid.

Onder inclusief beleid wordt hier verstaan een beleid, waarbij van meet af aan zodanig rekening gehouden wordt met mensen met een handicap, dat er voor hen zo weinig mogelijk specifieke en exclusieve voorzieningen behoeven te worden getroffen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deel kunnen nemen.

3.2 Uitwerking doelstellingen

De vereniging tracht haar doel te bereiken door (Uit de statuten):

a. het bevorderen van de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend geheel van dienstverlening, voorzieningen en verstrekkingen door middel van:

 • het inventariseren van behoeften aan en signaleren van leemten in voorzieningen.
 • het adviseren en stimuleren van maatregelen, indien voorzieningen ontbreken of niet goed functioneren en/of niet worden toegepast.
 • het bevorderen dat voorzieningen en maatregelen op elkaar afgestemd worden en het meewerken aan de totstandkoming van voorzieningen en aan de planning hiervan.

b. het al dan niet gevraagd geven van advies aan overheden, organisaties, instellingen en instanties.
c. het participeren in de door de overheid en andere publiekrechtelijke lichamen, alsmede andere instellingen en organen, te treffen maatregelen en voorzieningen ten behoeve van mensen met een handicap.
d. het organiseren voor en door leden van de vereniging van ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten.
e. het bieden van ondersteuning en service aan de leden op sociaal-maatschappelijk gebied.
f. het geven van voorlichting en informatie over aard en gevolgen van het leven met een handicap.
g. het aanwenden van alle verdere wettige maatregelen, weke bevorderlijk zijn voor het bereiken van de doelstellingen van de vereniging.

3.2.1      Het bevorderen van toegankelijkheid en mobiliteit in brede zin

 • Alle (openbare) gebouwen in de gemeente Deurne en de openbare leefomgeving zijn / worden bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar.
 • Mensen met een beperking kunnen zich goed verplaatsen binnen (en buiten) de gemeente Deurne
 • Mensen met een beperking kunnen deelnemen aan sport en recreatie en overige activiteiten binnen de gemeente Deurne

3.2.2      Bewustwording en beeldvorming:

Het positief beïnvloeden van de beeldvorming over mensen met een beperking

3.2.3      Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen:

Aan plaatselijke overheden en maatschappelijke organisaties, ondernemers en onderwijs en het beïnvloeden van de politiek

3.2.4      Het bevorderen van inclusief denken en doen:

Ddoor bewustwording en beïnvloeding van politiek en bestuur, het promoten van de methode Agenda 22 om tot inclusief beleid te komen en het actief deelnemen aan beleidsvoorbereiding d.m.v. Agenda 22, rechtstreeks of via de participatie-raad.

3.2.5      Deelname aan de Participatie-raad:

De belangen van mensen met een beperking vertegenwoordigen in de Participatie-raad.

3.2.6      Het bevorderen van onderlinge ontmoeting en contact van de leden:

Door het samen met leden organiseren van creatieve en ontspanningsactiviteiten.

3.2.7      Ondersteuning bieden aan de leden:

Door middel van ledenservice

3.2.8      Bekendheid

Actief kennis opdoen van de ideeën en problemen van de achterban en het platform maatschappelijk op de kaart zetten d.m.v. algemene PR en gerichte publiciteit.

vorige | volledig | volgende