1. Inleiding werkplan

volledig | volgende

Belangenvereniging Gehandicapten Peelland is een grote vereniging met veel leden met een beperking. De vereniging is ontstaan uit een ontspanningsvereniging, maar stelt zich ten doel ook de belangen van mensen met een beperking binnen de gemeente Deurne te behartigen.

Om deze belangenbehartiging beter vorm te kunnen geven en om tot een goede onderlinge taakverdeling te komen heeft het bestuur van BVG-Peelland besloten om samen met de consulent van ProgammaVCP een sterkte-zwakte-analyse van de werkwijze van de vereniging te maken en uitkomsten, wensen en verwachtingen vast te leggen in een werk-/beleidsplan voor de komende jaren.

Aandachtspunten die naar voren kwamen uit de analyse zijn: een onevenredige tijdsbesteding, een onwerkbaar groot aantal werkgroepen, een beperkt aantal actieve leden en verschillende inzichten over de invulling van de doelstellingen van de vereniging.

In een aantal bijeenkomsten, samen met de consulente van ProgammaVCP, zijn al deze aandachtspunten aan de orde gekomen en heeft het bestuur van de vereniging keuzes gemaakt, opnieuw doelen gesteld en de daarbij behorende activiteiten benoemd.

Op basis van de te verwachten activiteiten en de doelstellingen is ook voor een nieuwe, heldere bestuursstructuur gekozen, t.w. een dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester en vijf werkgroepen, waarvan de voorzitters samen met het dagelijks bestuur het algemeen bestuur vormen. Een evenredige inbreng van alle aandachtspunten en werkgroepen is op deze manier beter gewaarborgd.

Ook is de keuze gemaakt dat iedere werkgroep een eigen jaarplanning maakt. In het voor u liggende werkplan treft u allereerst de doelstellingen van de vereniging aan; daarna worden de doelgroep en de structuur van bestuur en werkgroepen omschreven. Tot slot komen de activiteiten waaraan het bestuur van de vereniging de komende jaren prioriteit wil geven aan bod en zijn een drietal speerpunten voor het komende jaar benoemd.

Het bestuur hoopt dat met dit werkplan er het komende jaar een goede en evenwichtige afweging gemaakt kan worden tussen ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten enerzijds en belangen behartiging anderzijds.

volledig | volgende