Werkplan

1. Inleiding werkplan

Belangenvereniging Gehandicapten Peelland is een grote vereniging met veel leden met een beperking. De vereniging is ontstaan uit een ontspanningsvereniging, maar stelt zich ten doel ook de belangen van mensen met een beperking binnen de gemeente Deurne te behartigen.

Om deze belangenbehartiging beter vorm te kunnen geven en om tot een goede onderlinge taakverdeling te komen heeft het bestuur van BVG-Peelland besloten om samen met de consulent van ProgammaVCP een sterkte-zwakte-analyse van de werkwijze van de vereniging te maken en uitkomsten, wensen en verwachtingen vast te leggen in een werk-/beleidsplan voor de komende jaren.

Aandachtspunten die naar voren kwamen uit de analyse zijn: een onevenredige tijdsbesteding, een onwerkbaar groot aantal werkgroepen, een beperkt aantal actieve leden en verschillende inzichten over de invulling van de doelstellingen van de vereniging.

In een aantal bijeenkomsten, samen met de consulente van ProgammaVCP, zijn al deze aandachtspunten aan de orde gekomen en heeft het bestuur van de vereniging keuzes gemaakt, opnieuw doelen gesteld en de daarbij behorende activiteiten benoemd.

Op basis van de te verwachten activiteiten en de doelstellingen is ook voor een nieuwe, heldere bestuursstructuur gekozen, t.w. een dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester en vijf werkgroepen, waarvan de voorzitters samen met het dagelijks bestuur het algemeen bestuur vormen. Een evenredige inbreng van alle aandachtspunten en werkgroepen is op deze manier beter gewaarborgd.

Ook is de keuze gemaakt dat iedere werkgroep een eigen jaarplanning maakt. In het voor u liggende werkplan treft u allereerst de doelstellingen van de vereniging aan; daarna worden de doelgroep en de structuur van bestuur en werkgroepen omschreven. Tot slot komen de activiteiten waaraan het bestuur van de vereniging de komende jaren prioriteit wil geven aan bod en zijn een drietal speerpunten voor het komende jaar benoemd.

Het bestuur hoopt dat met dit werkplan er het komende jaar een goede en evenwichtige afweging gemaakt kan worden tussen ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten enerzijds en belangen behartiging anderzijds.

2. Doelgroep

Alle mensen met een lichamelijke, visuele, auditieve en psychische beperking, en/of chronische ziekte. In samenwerking met Kansplus zijn ook mensen met een verstandelijke beperking welkom.De vereniging rekent ook expliciet jeugd en jongeren met een beperking tot haar doelgroep.

3. Doelstellingen

3.1 Algemene doelstellingen van de vereniging

 1. Het behartigen van en opkomen voor de collectieve belangen van mensen met een beperking.
 2. Bevorderen dat mensen met een beperking volwaardig kunnen participeren in de samenleving.
 3. Stimuleren dat mensen met beperkingen hun eigen kracht en mogelijkheden beter benutten (Empoweren – Emancipatie).
 4. Bevorderen van inclusief denken en doen (het vanzelfsprekend rekening houden met …) door:
 • bevorderen van bewustwording en een positieve beeldvorming
 • beïnvloeding van het gemeentelijk beleid d.m.v. Agenda 22


De vereniging stelt zich ten doel (Uit de statuten):

Het behartigen van en opkomen voor de belangen van mensen met een handicap in brede zin, ongeacht geloofsovertuiging en culturele of maatschappelijke achtergrond. Hierbij laat de vereniging zich leiden door het beginsel van inclusief beleid.

Onder inclusief beleid wordt hier verstaan een beleid, waarbij van meet af aan zodanig rekening gehouden wordt met mensen met een handicap, dat er voor hen zo weinig mogelijk specifieke en exclusieve voorzieningen behoeven te worden getroffen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deel kunnen nemen.

3.2 Uitwerking doelstellingen

De vereniging tracht haar doel te bereiken door (Uit de statuten):

a. het bevorderen van de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend geheel van dienstverlening, voorzieningen en verstrekkingen door middel van:

 • het inventariseren van behoeften aan en signaleren van leemten in voorzieningen.
 • het adviseren en stimuleren van maatregelen, indien voorzieningen ontbreken of niet goed functioneren en/of niet worden toegepast.
 • het bevorderen dat voorzieningen en maatregelen op elkaar afgestemd worden en het meewerken aan de totstandkoming van voorzieningen en aan de planning hiervan.

b. het al dan niet gevraagd geven van advies aan overheden, organisaties, instellingen en instanties.
c. het participeren in de door de overheid en andere publiekrechtelijke lichamen, alsmede andere instellingen en organen, te treffen maatregelen en voorzieningen ten behoeve van mensen met een handicap.
d. het organiseren voor en door leden van de vereniging van ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten.
e. het bieden van ondersteuning en service aan de leden op sociaal-maatschappelijk gebied.
f. het geven van voorlichting en informatie over aard en gevolgen van het leven met een handicap.
g. het aanwenden van alle verdere wettige maatregelen, weke bevorderlijk zijn voor het bereiken van de doelstellingen van de vereniging.

3.2.1      Het bevorderen van toegankelijkheid en mobiliteit in brede zin

 • Alle (openbare) gebouwen in de gemeente Deurne en de openbare leefomgeving zijn / worden bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar.
 • Mensen met een beperking kunnen zich goed verplaatsen binnen (en buiten) de gemeente Deurne
 • Mensen met een beperking kunnen deelnemen aan sport en recreatie en overige activiteiten binnen de gemeente Deurne

3.2.2      Bewustwording en beeldvorming:

Het positief beïnvloeden van de beeldvorming over mensen met een beperking

3.2.3      Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen:

Aan plaatselijke overheden en maatschappelijke organisaties, ondernemers en onderwijs en het beïnvloeden van de politiek

3.2.4      Het bevorderen van inclusief denken en doen:

Ddoor bewustwording en beïnvloeding van politiek en bestuur, het promoten van de methode Agenda 22 om tot inclusief beleid te komen en het actief deelnemen aan beleidsvoorbereiding d.m.v. Agenda 22, rechtstreeks of via de participatie-raad.

3.2.5      Deelname aan de Participatie-raad:

De belangen van mensen met een beperking vertegenwoordigen in de Participatie-raad.

3.2.6      Het bevorderen van onderlinge ontmoeting en contact van de leden:

Door het samen met leden organiseren van creatieve en ontspanningsactiviteiten.

3.2.7      Ondersteuning bieden aan de leden:

Door middel van ledenservice

3.2.8      Bekendheid

Actief kennis opdoen van de ideeën en problemen van de achterban en het platform maatschappelijk op de kaart zetten d.m.v. algemene PR en gerichte publiciteit.

4. De opzet van de vereniging

4.1 Bestuur en werkgroepen

De vereniging heeft een algemeen bestuur van 8 personen, te weten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester (het Dagelijks Bestuur), aangevuld met de voorzitters (coördinatoren) van de 5 werkgroepen.

Voor de uitvoerende taken worden vooralsnog 5 werkgroepen benoemd:

 • Werkgroep BTBU (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid, Uitgankelijkheid) / Mobiliteit
 • Werkgroep WMO en Inclusief Beleid
 • Werkgroep Activiteiten
 • Werkgroep Ondersteuning
 • Werkgroep PR en communicatie

Iedere werkgroep benoemt een voorzitter (coördinator). De voorzitters van de werkgroepen vormen de link van het bestuur naar de werkgroepen en omgekeerd. De voorzitter (coördinator) is tevens ook lid van het algemeen bestuur.

Een uitgewerkte taakverdeling is bijgevoegd als bijlage.

4.2 Vergaderfrequentie

Het Dagelijks Bestuur van BVG-Peelland vergadert in beginsel 1 keer per maand (10 keer per jaar), evenals het Algemeen Bestuur (DB en voorzitters werkgroepen). Het  Algemeen Bestuur en alle werkgroepleden komen in beginsel 2 keer per jaar bijeen.

De werkgroepen bepalen afzonderlijk hun vergaderagenda, mede afhankelijk van ‘wat speelt’. Eenmaal per jaar, in januari wordt een algemene ledenvergadering uitgeschreven.

5. Activiteiten om de doelstellingen te bereiken

5.1  Uitvoerende activiteiten

Werkgroep BTBU / Mobiliteit

De werkgroep maakt in november een planning van de te ondernemen activiteiten in het volgende kalenderjaar.

Toegankelijkheid en mobiliteit voor mensen met lichamelijke en zintuiglijke beperkingen.

 • Structureel en incidenteel inventariseren en signaleren van knelpunten.
 • Toegankelijkheidsrapport (Dorpsraden inschakelen):
  • Schouwen openbare ruimte
  • Schouwen openbare gebouwen
  • Schouwen winkels
  • Voorzieningen en maatregelen
  • OV
  • Plustaxi
  • Advies uitbrengen over het verbeteren van knelpunten
  • Evaluatie oplossen knelpunten
  • 1 x per maand overleg met gemeente

Bestuur

Bewustwording en beeldvorming.

 • Bewustwording Deurnenaren.
 • Informatie-avond 1 x jaar.  (samen met WIK)
 • Dag vd gehandicapten 1x 2 jr.

Dagelijks Bestuur en voorzitters werkgroepen BTB en WMO/IB

Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

 • Aan de gemeente:
  • Wethouder (DB)
  • Ambtenaren (VZs BTB en WMO/IB)
  • Aan ondernemers in de gemeente Deurne (Werkgroep BTB)

Dagelijks Bestuur (DB en voorzitters werkgroepen BTB, WMO/IB en PR)

Beïnvloeden politiek.

 • Via participatieraad  (WMO/IB)
 • Via overleggen (DB, VZ BTB en WMO/IB)
 • Deelnemen aan politiek overleg (DB, VZ BTB, WMO/IB en PR)
 • Inspreken indien nodig (DB, VZ BTB, WMO/IB en PR)
 • Relevante stukken opvragen (DB, VZ BTB en WMO/IB)

Werkgroep WMO en Inclusief Beleid

De werkgroep maakt in november een planning van de te verwachten activiteiten in het volgende kalenderjaar.

 • Inclusief Beleid:
  • Informatie naar gemeente en burgers
  • Stappenplan met gemeente
 • Deelname aan de participatie-raad:
  • Een vertegenwoordiger van het bestuur van de vereniging heeft zitting in de participatie-raad en behartigt daar de belangen van mensen met een beperking in algemene zin. Er wordt door de vertegenwoordiger invloed uitgeoefend op het WMO-beleid van de gemeente.

Werkgroep Activiteiten

De werkgroep maakt in november een jaarplanning van de te organiseren activiteiten in het volgende kalenderjaar.

Bevorderen van ontmoeting en contact.

Om het onderlinge contact te bevorderen worden door en voor de leden activiteiten georganiseerd met uitzondering van de maanden juli en augustus.

 • Activiteiten met feestdagen.
 • Schilderen 1x wk.
 • BVG-avonden (dinsdag):
  • Kienen 1x mnd.
  • Koersbal 1x mnd.
  • Kaarten 1x mnd.
  • Jeugd en jongeren activiteiten 1 x mnd.
  • Ontspanningsavonden 1x kwart.
  • Fietstocht 1x jr.
  • Barbecue 1x jr in juni of juli.

Werkgroep Ondersteuning.

De werkgroep maakt in november een inschatting van de te verwachten activiteiten in het volgende kalenderjaar.

Ondersteuning.

 • Helpdesk mail en telefoon
 • Belasting formulieren invullen
 • Luisteren – doorverwijzen
 • WMO en overige zaken
  • hulp bij invullen formulieren bij mensen thuis
  • Peilen wat er speelt
  • Organiseren van informatie-avonden
  • Huisbezoek aan nieuwe leden of bij bijz. gebeurtenissen
  • Tijdelijk gebruik hulpmiddelen (o.a. scootmobiel)

 5.2  Ondersteunende activiteiten

Werkgroep PR en Communicatie

De werkgroep maakt in november een plan voor de te ondernemen activiteiten in het volgende kalenderjaar.

Bekendheid:

 • PR
 • Website
 • Vuist

5.3 Bestuur

Dagelijks Bestuur:

 • Vaststellen en evalueren werkplannen
 • Deskundigheid / kennis op orde brengen / houden
 • Ervaringsdeskundigheid inzetten door leden platform

Voorzitter:

 • Vergaderingen voorbereiden / leiden / voorzitterschap
 • Aanspreekpunt naar buiten
 • Verantwoordelijk voor overleg met wethouder(s) en ambtenaren
 • Verantwoordelijk voor externe vertegenwoordigingen
 • Interne afstemming / vergaderstructuur
 • Ledenadministratie (samen met secretaris)

Secretaris:

 • Notuleren bestuursvergaderingen
 • In- en uitgaande post
 • Postadres
 • Ledenadministratie (samen met voorzitter)

Penningmeester:

 • Financiën / begroting / financiële verslaglegging
 • Sponsoring

6. Speerpunten voor 2012

Naast de reguliere activiteiten heeft het platform voor 2011 een aantal speerpunten benoemd.

6.1   Opnieuw vormgeven van de structuur van de vereniging en het opzetten van nieuwe werkgroepen

6.2   Beleid

Inclusief beleid:  Inclusief beleid betekent dat beleid al in de ontwerpfase uitgaat van alle (speciale) doelgroepen, waardoor minder speciaal beleid nodig is.

De gemeente Deurne heeft Inclusief Beleid opgenomen in het coalitieakkoord van juni 2010.

Concreet betekent dit dat BVG-Peelland er naar streeft dat in 2011 op het gebied van toegankelijkheid en bewustwording de regels en vragen van Agenda 22  leidend zullen zijn voor het ontwikkelen en toetsen van beleid in de gemeente Deurne.

Geheel volgens de uitgangspunten van Agenda 22 dient dit te gebeuren in overleg met vertegenwoordigers van BVG-Peelland.

6.3 Ontmoetingsactiviteiten

 • Een herbezinning op het aantal georganiseerde activiteiten
 • Het maken van een jaarplanning
 • Het maken en/of optimaliseren van draaiboeken.