Huishoudelijk Reglement

Artikel 1

Leden van de vereniging kunnen zijn:

a. Alle personen met een handicap, beperking of chronische ziekte.
b. Steunleden. Leden zonder handicap.
c. Ereleden. Personen met uitzonderlijke inzet of verdiensten kunnen door de algemene ledenvergadering tot erelid worden benoemd op voordracht van het bestuur.
Het bestuur heeft het recht het aangevraagde lidmaatschap met reden omkleed te weigeren.
d. Gezinsleden. Meerdere personen uit een gezin kunnen lid worden.
e. Aspirant-leden. Aspirant-leden kunnen gedurende één maand deelnemen aan de BVG avonden, waarna zij een definitief besluit moeten nemen om toe te treden als lid.

Artikel 2

Elk lidmaatschap eindigt bij schriftelijke opzegging voor 31 december van elk kalenderjaar, mits de schriftelijke opzegging uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het kalenderjaar in het bezit is van de secretaris.

Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de ledenpas ingeleverd te worden. Bij in gebreke blijven hiervan zal incasso van de jaarlijkse contributie niet  worden stopgezet.

Bovenstaande punten gelden ook bij tussentijds beëindiging van het  lidmaatschap.

Bij een hernieuwd lidmaatschap wordt € 5,– in rekening gebracht voor het maken van een nieuwe lidmaatschapspas. Deze kosten dienen contant betaald te worden bij aanmelding.

Artikel 3

De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur.

  • Per gezin geldt de maximale bijdrage van één persoon.
  • Nieuwe leden betalen uitsluitend per automatische incasso per bank of giro.
  • De penningmeester kan hier in bepaalde gevallen van afwijken.
  • Bij tussentijdse opzegging vindt  geen terugbetaling plaats van de contributie.

Artikel 4

De leden, die niet geïncasseerd worden, zijn verplicht hun jaarcontributie te  voldoen binnen 14 dagen na de jaarvergadering waar de hoogte van deze contributie is vastgesteld.

Artikel 5

Van leden die, ondanks schriftelijke aanmaning, na 90 dagen de contributie van het lopende kalenderjaar nog niet betaald hebben, wordt het lidmaatschap beëindigd.

Artikel 6

Beëindiging lidmaatschap door ontzetting:

a 1. Beëindiging van het lidmaatschap bij wanbetaling. Zie: artikel 05.
2. Bij het opzettelijk toebrengen van schade aan de vereniging.

b. Binnen één week nadat tot royement is besloten stelt het bestuur betrokkene  hiervan in kennis.
c. Betreffend lid kan schriftelijk in beroep gaan bij het bestuur.

Artikel 7

Tot de taken van het bestuur behoren tenminste:

a. Het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging.
b. Het leiden en doen functioneren van de vereniging.
c. Het coördineren van plaatselijke, regionale en nationale acties en activiteiten.
d. Het coördineren van plaatselijke en regionale ledenwerving, voorlichting en publicaties ten gunste van de vereniging.
e. Het zorg dragen voor de inning van de contributies.
f.  Het zorg dragen voor de verplichtingen t.a.v. aangesloten en overkoepelende organisaties.
g. Het voorbereiden en uitvoeren van besluiten, te nemen of genomen door de ledenvergadering.
h. Het naleven en doen naleven van de statuten en het huishoudelijke reglemen door BVG Peelland.

Artikel 8

De voorzitter is verantwoordelijk voor:

a. De algemene leiding van de vereniging.
b. Het erop  toezien dat de besluiten van het bestuur en van de ledenvergadering tijdig en in overeenstemming worden uitgevoerd.

Artikel 9

 De secretaris is verantwoordelijk voor:

a. De zorg voor de algemene inkomende en uitgaande correspondentie, evenals de zorg voor uitnodigingen van vergaderingen en het verslaan daarvan.
b. Het voeren van een deugdelijke ledenadministratie, voor zover niet van financiële aard.
c. Het regelmatig bijhouden van de algemene administratie, voor zover niet van financiële aard.
d. Het beheer van het archief.

Artikel 10

De penningmeester is verantwoordelijk voor:

a. De inning van de contributies.
b. Het beheer van de geldmiddelen die ter beschikking van de vereniging staan.
c. Het regelmatig bijhouden van de financiële administratie van de vereniging.
d. Het geven van een compleet financieel overzicht aan de ledenvergadering.

Artikel 11

Bij ontstentenis van één van de bestuursleden neemt een ander bestuurslid zij of haar taak over, eventueel met hulp van een taakverlichter.

Artikel 12

a. Jaarlijks is één bestuurslid aftredend. Aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar.
b. Kandidaten voor het bestuur zijn:
b1. Leden op voordracht van het bestuur.
b2. Leden die zich kandidaat stellen.
c. De secretaris roept leden op voor de kandidaatstelling, gelijktijdig met de  uitnodiging voor de algemene jaarvergadering, uiterlijk 4 weken daaraan voorafgaand.
d. Leden kunnen zich schriftelijk aanmelden, uitsluitend bij het secretariaat,  tot uiterlijk twee weken voorafgaande aan de jaarlijkse ledenvergadering.
e. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 personen. Het maximum aantal bestuursleden is 9 personen.

Artikel 13

Bestuursvergoedingen:  De bestuursleden kunnen een onkostenvergoeding krijgen op basis van declaraties.

Artikel 14

Kascontrolecommissie:  De kascontrolecommissie bestaat uit twee personen en een reservelid,  aangewezen of gekozen door de algemene ledenvergadering. Jaarlijks wordt één persoon van deze commissie gekozen door de algemene ledenvergadering, met dien verstande dat nooit tweemaal dezelfde commissie als zodanig fungeert.

De kascontrolecommissie van BVG Peelland heeft als taak:

a. Het één maal per jaar controleren van de financiële administratie.
b. Bij akkoordbevinding hiervan dit schriftelijk of mondeling te verklaren tijdens de algemene ledenvergadering.
c. Het bestuur onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele geconstateerde onregelmatigheden.

Artikel 15

Werkgroepen:  De werkgroepen opereren zoveel mogelijk zelfstandig en leggen verantwoording  af aan het bestuur.

Artikel 16

Verenigingsblad en website:

a. De vereniging zal periodiek, tenminste vier maal per jaar een verenigingsblad uit brengen.
b. Naast het verenigingsblad onderhoudt de vereniging een website.

Artikel 17

Algemene Bepalingen:  In alle voorkomende gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk  reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 18

Wijziging van dit Huishoudelijk Reglement komt tot stand nadat op de vereiste wijze daartoe strekkende voorstellen van het bestuur of door de leden zijn ingediend en nadat de ledenvergadering bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen daaromtrent heeft beslist.