Bijzondere huurtoeslag voor aangepast wonen

datum: 19-10-2011
Bijzondere huurtoeslag voor aangepast of met zorg wonen
 
Mensen met een laag inkomen kunnen huurtoeslag krijgen. De huurtoeslag bestaat sinds 2006 en is redelijk goed bekend. Maar wat maar weinig mensen weten is dat er bijzondere criteria gelden voor zelfstandig wonende huurders met een AWBZ-indicatie (functie ‘verblijf’) en voor huurders van een aangepaste woning. Zij kunnen soms toch huurtoeslag krijgen terwijl ze niet aan alle algemene voorwaarden voldoen.
De Wet op de Huurtoeslag is geen eenvoudige regeling. Iemand kan huurtoeslag aanvragen als de huur in verhouding tot het inkomen te hoog is. Het gaat meestal om zelfstandige woonruimte (toegangsdeur en eigen voorziening voor koken, sanitair e.d.). Maar ook onzelfstandige woonruimte kan meetellen, als dit speciaal is aangewezen, zoals bij begeleid wonen. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de huurtoeslag hebben te maken met de hoogte van de huur en de hoogte van het inkomen. De toeslag kan in sommige gevallen oplopen tot  € 300,– per maand.

Inkomensgrens
Om in aanmerking te kunnen komen voor de huurtoeslag geldt een inkomensgrens. Het inkomen mag voor alleenstaande huurders niet hoger zijn dan € 21.625,– per jaar en voor samenwonenden niet hoger dan  € 29.530,– per jaar. Voor mensen ouder dan 65 jaar geldt een andere inkomensgrens, namelijk € 20.325,– per jaar voor alleenstaande ouderen en € 27.750,– voor ouderen die samenwonen.
Voor het vaststellen van het inkomen wordt gekeken naar het gezamenlijk inkomen, dus naar het inkomen  van de aanvrager/huurder én het inkomen van een eventuele toeslagpartner en medebewoner.

Verzorging thuis
Bij het vaststellen van het gezamenlijk inkomen geldt een belangrijke uitzondering. Als een huurder, of zijn of haar partner of medebewoner thuis zorg krijgt waardoor een opname in een verpleeghuis of verzorgingstehuis wordt voorkomen, dan wordt één van de inkomens buiten beschouwing gelaten. Het gezamenlijk inkomen komt dan lager uit en dan komt iemand dus sneller in aanmerking komen voor de huurtoeslag.
De Belastingdienst bepaalt welk inkomen buiten beschouwing gelaten wordt. Dit kan het inkomen van de verzorger zijn of van degene die verzorgd wordt.  Echter, het kan nooit gaan om het inkomen van de aanvrager. De Belastingdienst kiest het inkomen dat voor de aanvrager het meest gunstig uitpakt.

Huurgrens
Naast de inkomensgrens geldt voor de huurtoeslag ook een huurgrens. Om huurtoeslag te kunnen krijgen, moet de huur (kale huur en bepaalde servicekosten) lager zijn dan € 652,52 per maand, de zogenaamde maximale huurgrens. Voor huurders jonger dan 23 jaar ligt de maximale grens op € 361,66 per maand (zie rechter­kolom voor uitzondering). Daarnaast geldt voor iedereen een ondergrens tussen de € 208,64 en € 212,24 per maand, afhankelijk van huishouden en leeftijd.

Aangepaste woning
Ook de maximale huurgrenzen kennen een belangrijke uitzondering. Gaat het om een huurwoning die op grond van de Wmo is aangepast voor de huurder zelf, de toeslagpartner of een medebewoner dan is een huur meer dan € 652,52 per maand geen beletsel. Over het deel boven die huur krijgt de huurder echter geen huurtoeslag.

Bewijs meesturen
Om voor de bijzondere huurtoeslag in aanmerking te komen, moet een huurder eerst de gewone huurtoeslag aanvragen. Voor het aanvragen van de bijzondere huurtoeslag hoeft de afhandeling van het verzoek om gewone huurtoeslag niet afgewacht te worden. Vrijwel meteen na de ontvangstbevestiging van het verzoek om normale huurtoeslag, kan de huurder een ‘verzoek bijzondere situatie Huurtoeslag’ indienen. Dat kan digitaal of op papier, met het speciale aanvraagformulier ‘Verzoek  bijzondere situatie Huurtoeslag’. Bij de aanvraag moeten kopieën van documenten meegestuurd worden die  bewijzen dat de huurder voldoet aan de bijzondere  criteria. Dus een kopie van een indicatiebesluit van  het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor de functie ‘verblijf’ of een indicatie voor woonaanpassing op grond van de Wmo.

Berekenen
De huurtoeslag kan in sommige gevallen oplopen tot  € 300,– per maand. Op de belastingwebsite Toeslagen.nl kunnen mensen zelf een proefberekening maken. Kijk onder Huurtoeslag bij Hoeveel toeslag kan ik krijgen? Voor het berekenen zijn de gegevens van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting nodig en het bedrag van de huur. De hoogte van de bijzondere huurtoeslag is overigens niet met het reguliere reken­programma te berekenen.

Eén keer aanvragen
Aanvragen van de huurtoeslag kan via internet, met het Aanvraag- en wijzigingsprogramma huur- en zorgtoeslag 2011. Aanvragen van huurtoeslag voor 2011 kan tot 1 april 2012. Mensen die recht hebben op huurtoeslag, hebben tevens recht op de zorgtoeslag. Beide toeslagen kunnen in het programma tegelijk aangevraagd worden. Aanvragen op papier kan natuurlijk ook. Een formulier aanvragen kan via de Belastingtelefoon.
Huurders hoeven de huurtoeslag maar één keer aan te vragen. Is de huurtoeslag eenmaal toegekend, dan ontvangt de aanvrager elk jaar de huurtoeslag automatisch. Let op! Als de huur of het inkomen wijzigt, dan moet een huurder dat zelf doorgeven. Het is verstandig dat direct te doen. Een te veel of onterecht ontvangen huurtoeslag moet anders later terugbetaald worden.

Jonger dan 23 jaar
Voor jongeren jonger dan 23 jaar met een handicap geldt ook een uitzondering op de huurgrens van  €‌ 361,66 per maand. Heeft iemand in het huishouden een handicap dan mag de huur namelijk hoger zijn, tot maximaal € 652,52 per maand. En bij een aangepaste woning zelfs nog daarboven (dit deel telt dan niet voor de berekening van de toeslag).

Bezwaar
Een besluit over het wel of niet toekennen van de huurtoeslag (en de hoogte daarvan), staat open voor bezwaar (indienen binnen 6 weken, o.g.v. Awb). Let op, een bezwaar tegen de hoogte van het vastgesteld inkomen moet ingediend worden bij de regiokantoren van de Belastingdienst.

Tekst Margreet Jonge Poerink